БОГДАНОВА & КО

АДВОКАТСКА КАНТОРА

С цел да отговорим по най-добър начин на изискванията на нашите клиенти, ние предоставяме редица правни услуги на български и чужди граждани с акцент върху Гражданското право и по- специално в областта на Търговското, Облигационното, Семейно и Наследствено,  Вещното, Банковото и Корпоративното право, Патентно и Авторско право; Административното право,  както и Право на международните икономически отношения.

За осигуряването на една оптимална услуга на нашите клиенти, извършваме извънсъдебно и съдебно представителство пред всички Български компетентни правителствени и неправителствени институции и съдилища. Предлагаме и правно обслужване на абонаментен принцип на търговски дружества и индивидуани клиенти, търговски представителства, неправителствени организации и др.

Маркетинг услуги

Гражданско право

Правни консултации и анализи по всички области на Гражданското право- Патентно и Авторско Право, Вещно право, Търговско право, Облигационно Право, Семейно и Наследствено право, Банково Право, Корпоративно право и Международното Право:

 • Изготвяме нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани за доброволно изпълнение и нотариални покани и други гражданско правни документи;
 • Изготвяме и консултираме в областта на Семейно и Наследствено право относно предбрачни и брачни договори, развод, дарения, завещания и анализ на завещания, право на запазена част, разваляне на дарения, приемане на и отказ от наследство и др. ;
 •  Предоставяме консултации и процесуално и извънсъдебно представителство в областта на Вещното право, включително проучване на имоти, изготвяне на нотариални актове, правни услуги относно имотни спорове, оспорване на завещания за разпореждане с недвижими имоти, придобиване на имоти по давност, изготвяне и/ или разваляне на констативни нотариални актове и др;
 • Предлагаме специализирани правни услуги в областта на Патентно и Авторско Право– подготовка, изготвяне, регистрация, пререгистрация  и патентоване на  Марки, Географски Означения, Промишлен Дизайн и Изобретения, Полезни модели, Интегрални схеми и Производствен опит, включително разпореждане, чрез продажба или лицензионни договори пред Патентно Ведомство на Република България, European Patent Office и World Intellectual Property Organization.
 • Предоставяме правно услуги в областта на Корпоративното право – регистрация, преобразуване, включително сливания и вливания и прекратяване на търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и фондации и дружества с нестопанска цел, откриване на търговски представителства и клонове на местни и чуждестранни юридически лица, изготвяне на документи за GDPR;
 • Предоставяме правни консултации и анализи по търговски сделки, банкови кредити, обезпечения, гаранции, ипотеки и залози. Изготвяме договори на различни езици и участия и представителство на клиенти в преговори;
 • Предоставяме юридически услуги в областта на недвижимите имоти и строителната дейност, като в това се включва, както съдействие в целия процес на придобиване на недвижим имот и участие и анализ на инвестиционен проекти, строеж и продажба, така и проучване на правото на собственост и статута на съответния имот, представителство в преговори, изготвяне на договори на различни езици. Проучване и изготвяне на съпътстваща документация. Извършваме предварителен анализ и консултации, както и цялостни юридически услуги в процеса на закупуване на земя, недвижими имоти, съдебни и извънседбни спогодби, делби и др.
 • Оказваме юридическа помощ и услуги на чужденци граждани на ЕС и извън ЕС в процеса за придобиване на различни статути за пребиваване- продължително, дългосрочно и постоянно, както и за придобиване на Българско гражданство.
 • Юридическа помощ при изготвяне на тръжна документация и консултации относно участие в процедури по Държавни поръчки, ЗОП, финансови средства и механизми за подпомагане на бизнеса в България;
 • Изготвяме търговски договори и предоставяме анализ на договори по българското гражданско законодателство, правото на ЕС и международното право,  включително търговски договори с международен елемент, на български и чужд език, с различна правна рамка съобразени с изискванията на клиента, спецификите на конкретния казус и защита интересите на представляваната страна.
 • Подготовка на документи

Административно право

Предоставяме юридическа помощ и консултации в областта на Административното право с представителство пред всички административни органи, както и подготовка на документи и жалби пред Комисията за защита на конкуренцията, както жалби срещу актове на административни органи, включително КАТ, данъчни служби и други.

Процесуално представителство и решаване на спорове

На своите клиенти предоставяме процесуално представителство, съдебна и извънсъдебна защита и представителство пред всички български и международни съдилища и Арбитраж относно Гражданско- и Търговско- правни спорове, Изпълнителни производства и Административни дела, включително обезпечения на бъдещи искове.

Предлагаме процесуално представителство  и участие в преговори за решаване на спорове и постигане на извънсъдебни спогодби пред държавни и частни институции, включително банкови, кредитни и финансови институции, Топлофикация, Софийска Вода, ЧЕЗ и др.